เที่ยวกำแพงเพชร “อุทยานแห่งชาติแม่วงก์” เอาใจสายลุยพิชิตยอดเขาโมโกจู ประจำปี 2565

อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ เปิดรับสมัครสายลุยที่อยากพิชิต ยอดเขาโมโกจู ยอดเขาที่สูงที่สุดในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ และสูงที่สุดในผืนป่าตะวันตก เป็นยอดเขาที่มีนักท่องเที่ยวนิยมมาเดินป่า ปีนเขา และแคมป์ปิ้งกันบ่อยมาก ใครที่เป็นสายเดินป่าต้องได้ไปเยือนสักครั้ง

ขั้นตอนการสมัคร

ผู้สนใจสามารถสมัครได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ – 28 ตุลาคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกในวันที่ 29 ตุลาคม 2565

 1. กรอกใบสมัคร ผ่าน https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBGx8GffuBP_8wycSia9vqzX_pveJ-BhUddquiXvBv6UA8qQ/viewform
 2. ตรวจสอบคุณสมบัติ
 3. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติ
 4. โอนเงินยืนยันเต็มจำนวน พร้อมส่งหลักฐาน
  * ไม่ต้องโอนเงินในขั้นตอนสมัคร *

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร 2,500 บาท/ทริป/คน (รวมค่าอาหาร 13 มื้อ และค่าใช้จ่ายอื่นไว้ด้วยแล้ว)

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมเดินป่าอุทยานแห่งชาติแม่วงก์

 1. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี แต่ไม่เกิน 55 ปี (กรณีอายุเกิน 55 ปี ต้องทำหนังสือ/บันทึกรับรอง โดยจะพิจารณาเป็นรายกรณี)
 2. สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการเดินป่า เช่น โรคหัวใจ โรคหอบหืด โรคมะเร็ง โรคติดต่อ ฯลฯ
 3. มีประสบการณ์ในการเดินป่าระยะไกลอย่างน้อย 1 ครั้ง พร้อมแนบหลักฐาน เช่น เกียรติบัตร รูปถ่าย (หากผ่านหลักสูตรโรงเรียนนักเดินป่าอุทยานแห่งชาติดอยภูคา หรืออื่นๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 4. เลือกจองวันเดินป่าตามปฏิทินที่กำหนดเท่านั้น 
 5. สามารถสมัครได้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม โดยอุทยานแห่งชาติแม่วงก์จะเป็นผู้ดำเนินการจัดกลุ่มให้ตามทริปที่เลือก

หลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ

หลักเกณฑ์ข้างต้นกำหนดขึ้นเพื่อความปลอดภัยและความประทับใจสูงสุดแก่นักท่องเที่ยวทุกท่าน บนพื้นฐานการออกแบบกิจกรรมนันทนาการตามมาตรฐานสากล (เรียงตามน้ำหนักคะแนนมากไปน้อย โดยพิจารณาข้อมูลรายบุคคล แยกตามทริปที่เลือก)

 1. ประสบการณ์ในการเดินป่าระยะไกล พร้อมแสดงหลักฐาน เช่น เกียรติบัตร รูปถ่าย เป็นต้น
 2. ประวัติการผ่านหลักสูตรโรงเรียนนักเดินป่าอุทยานแห่งชาติดอยภูคา หรืออื่นๆ (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 3. ประวัติสุขภาพ ไม่มีโรคประจำตัว ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการเดินป่า เช่น โรคหัวใจ โรคหอบหืด โรคมะเร็ง และโรคติดต่อ เป็นต้น
 4. สมรรถนะร่างกาย เช่น เป็นนักกีฬา เคยร่วมงานลาดตระเวน เป็นต้น
 5. ลำดับการจองก่อน-หลัง
 6. อื่น ๆ (ตามดุลพินิจของหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่วงก์

การเดินขึ้นเขาพิชิตยอกโมโกจูนั้นเป็นการเดินป่าระยะไกล เส้นทางจะเป็นทางราบสลับทางชันถึงชันมาก มีความลำบากตั้งแต่เริ่มต้นเดินทาง ต้องใช้ความอดทนสูง จึงถือเป็นความท้าทายมากๆ สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเดินป่า ต้องเดินเท้าระยะทางไป-กลับ 64 กิโลเมตร มีการพักแรมหรือตั้งแคมป์ในป่าเป็นเวลา 5 วัน 4 คืน

รายละเอียดเพิ่มเติม : อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ Mae Wong National Park

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *